info@mixery-odstavnovace.cz
+420 603 551 408

Zasílání receptů, slev a zpravodaje

Při nákupu nad 2.000,- Kč doprava ZDARMA

Kontakt

Objednávky a eshop:

info@mixery-odstavnovace.cz

Stanislav Miler

Mobil: 603 551 408

Futurola s.r.o.

Ústavní 18
Praha 8
18100

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Futurola s.r.o.

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností Futurola s.r.o..

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost:

FUTUROLA s.r.o., Zákupská 465/21, 182 00, Praha - Ďáblice, DIČ: CZ25620169, IČ: 25620169 Firma vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 55420 a kupujícího (zákazník, spotřebitel).

Kontaktní adresa společnosti v záležitostech souvisejících s fungováním internetového obchodu  je:

Futurola s.r.o.
Ústavní 18,
Praha 8
18100

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

VYMEZENÍ POJMŮ:

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je obchodní společnost FUTUROLA s.r.o., se sídlem Zákupská 465/21, 182 00, Praha - Ďáblice, DIČ: CZ25620169, IČ: 25620169. Firma je vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 55420. Futurola s.r.o. je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Futurola s.r.o. nebo s ní jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že se řídí těmito obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

KUPNÍ SMLOUVA

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

PRÁVO SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pozn.: Peníze je možné vrátit po předchozí dohodě též v hotovosti na adrese Ústavní 18, Praha 8, 18100. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY SPOTŘEBITEL NEMÁ, V PŘÍPADĚ SMLUV:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,

- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal,

- na dodávku novin, periodik a časopisů,

- spočívajících ve hře nebo loterii.

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Na dotaz“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a zákazník toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v těchto případech:

- zboží se již nevyrábí nebo nedodává

- má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího

- prodávající je postižen nenadálou událostí, např. živelní katastrofou

- kupující neuhradil kupní cenu za objednané zboží ve sjednané lhůtě splatnosti

O případném odstoupení a jeho důvodech prodávající kupujícího vyrozumí, například mailovou zprávou.

 

ZPŮSOBY PLATBY:
Informace o možnostech platby v internetovém obchodu:

- Platba předem bankovním převodem
Nejpoužívanější způsob platby. Po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet. Po obdržení platby odešleme zboží s tím, že Vám sdělíme termín, kdy k Vám zásilka dorazí. Je důležité uvést správný variabilní symbol, abychom platbu správně přiřadili.

- Dobírka
Peníze za zboží platíte dopravci hotově až při převzetí zboží na Vámi určené adrese nebo na poště.

- Hotově
Při osobním vyzvednutí zboží na dohodnutém místě.

 

ZPŮSOBY DORUČENÍ

Kupující je povinen při zadávání objednávky zvolit způsob doručení zboží.

Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí od přepravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující za přítomnosti přepravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky způsobené při přepravě a nechat si tuto skutečnost potvrdit přepravcem. Na jiné, či pozdější reklamace způsobené vinou přepravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Osobní odběr objednaného zboží je možný pouze v termínu, na kterém se Kupující s Prodávajícím předem dohodnou telefonicky nebo prostřednictvím emailu.

Součástí zásilky může být i nepotvrzený záruční list, který vám rádi potvrdíme na naší kontaktní adrese nebo po zaslání poštou. Pokud záruční list u zboží není, jako doklad pro případnou reklamaci slouží faktura. Faktura (daňový doklad) je vždy doručena zákazníkovi na kontaktní email, který uvedl v objednávce. Faktura může být také součástí zásilky.

Více informací o možnostech dopravy naleznete v samostatné záložce Způsoby dopravy

 

SLEVOVÉ KUPÓNY

Slevové kupóny je možné použít pouze jednou a není možné je kombinovat s jinými slevami, pokud nebude s prodávajícím dohodnuto jinak.

Slevový kupón je možné uplatnit pouze na nákup mixéru nebo odšťavňovače. Na nákup příslušenství není možné slevu uplatnit.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROSPOTŘEBIČŮ

Konkrétní výše příplatků a místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systémy pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:

Elektrowin a.s.

REMA Systém, a.s.

EKO-KOM a.s. – zpětný odběr obalů

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy

a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

 

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zasílání těchto informací má kupující právo kdykoliv zrušit.

 

VYUŽÍVÁNÍ GOOGLE ANALYTICS A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Pomocí služby Google Analytics prodávající sleduje a měří návštěvnost internetového obchodu. Tyto zaznamenaná data neobsahují žádné osobní informace návštěvníků. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Internetový prohlížeč lze konfigurovat jak bude nakládat se soubory cookies, podrobné informace a možnosti nastavení jsou uvedeny v sekci nápověda konkrétního internetového prohlížeče a je nutné postupovat podle uvedených instrukcí. Při zablokovaní souborů cookies v internetovém prohlížeči nemusí být internetový obchod plně funkční. Kupující souhlasí, že data zaznamenaná pomocí cookies využívá i společnost Google.

 

REKLAMACE

Reklamace zboží probíhá v souladu s Reklamačním řádem a platnými zákony na území České republiky.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

 

PROSÍM SEZNAMTE SE

- S naším reklamačním řádem

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015

 Nahoru